Składanie skarg do KPK OECD

Jeżeli zdarzy się, że przedsiębiorstwo wielonarodowe naruszy Wytyczne OECD możliwe jest zgłoszenie tego do KPK OECD, a KPK będzie wspierać wypracowanie polubownego rozwiązania sytuacji.

Zgłoszenie może dotyczyć aktualnej sytuacji, wydarzeń z przeszłości, do których firma nie odniosła się w przeszłości, albo sytuacji, która zagraża złamaniem Wytycznych. Skargę mogą wnieść sami poszkodowani, ale też dowolna inna zainteresowana instytucja lub organizacja, która wykaże swój związek ze sprawą i jest gotowa wspierać poszkodowanych. Mogą być to związki zawodowe, organizacje pozarządowe, ale też organizacje konsumentów lub partner biznesowy. Ważne, by w miarę możliwości zgłaszający pozostawał w kontakcie z poszkodowanym.

Gdzie złożyć skargę?

Jeśli złamanie Wytycznych nastąpi na terenie kraju deklarującego przestrzeganie Wytycznych, skargę trzeba zawsze złożyć w KPK OECD właśnie tego kraju. W przypadku wątpliwości - najlepiej skontaktować się z dowolnym KPK, a jego pracownicy udzielą precyzyjnych informacji.

Jak złożyć skargę?

Aby złożyć skargę w polskim KPK należy wypełnić formularz zgłoszenia zawiadomienia o naruszeniu Wytycznych OECD. Określa on najważniejsze informacje, jakie powinny znaleźć się z zawiadomieniu.

Jeśli skarga powinna trafić do innego KPK warto zajrzeć na jego strony. Często na stronie danego KPK jest zamieszczony podobny formularz. W przypadku jego braku można skorzystać np. ze wskazówek OECD Watch.

Adresy internetowe wszystkich KPK OECD można znaleźć pod linkiem:
http://mneguidelines.oecd.org/ncps

Watro pamiętać, że im lepiej sprawa będzie przygotowana na etapie składnia skargi, tym sprawniej będzie się toczyć jej rozpatrywanie. Niemal każde zgłoszenie można uzupełnić i poprawić już po wysłaniu do KPK.

Przed złożeniem skargi warto upewnić się:

  • czy sprawa faktycznie odnosi się do Wytycznych?

  • czy firma, która naruszyła Wytyczne ma siedzibę w jednym z krajów, które przestrzegają Wytycznych?

  • czy sprawa została należycie udokumentowana?

Co zrobi KPK i na jakie wsparcie można liczyć?

Podstawowym celem KPK OECD jest doprowadzenie do nawiązania dialogu pomiędzy stroną poszkodowaną a firmą i wsparcie ich w wypracowaniu satysfakcjonującego dla obu stron porozumienia. Narzędziem mającym pomóc w osiągnięciu tego celu są mediacje. Należy pamiętać, że KPK nie są sądami. Podejmują się pogłębionej analizy i oceny sprawy tylko wówczas, gdy strony odmówią mediowania lub mediacje nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

Sposób działania polskiego KPK w takiej sytuacji reguluje procedura.

Kiedy wpływa zawiadomienie, KPK analizuje je, sprawdza, czy jest zasadne i dobrze udokumentowane, porozumiewa się z obiema stronami i podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu sprawy. Co do zasady odrzucane są sprawy błahe, oparte na pomówieniach, nieuzasadnione, i nie mające na celu znalezienia polubownego rozwiązania sytuacji konfliktowej. Ten pierwszy etap pracy ze sprawą powinien trwać nie dłużej niż 3 miesiące.

Jeśli sprawa zostanie przyjęta KPK organizuje najpierw spotkania indywidualne, a później spotkania obu stron. W trakcie rozmów strony wspiera mediator - w zależności od kraju zewnętrzny profesjonalista lub pracownik KPK. Ten etap powinien, co do zasady zakończyć się wypracowaniem przez strony wspólnego porozumienia i trwać nie dłużej niż 6 miesięcy.

Zamknięciem sprawy jest opublikowanie oświadczenia końcowego. W dokumencie tym znajdują się wszystkie informacje o sprawie, przebiegu jej rozpatrywania i osiągniętym porozumieniu. Gdy strony odmówią mediacji lub nie dojdą do porozumienia, zamieszcza się tam wyniki pogłębionego badania sprawy i ocenę. Dokument jest konsultowany ze stronami. Jego przygotowanie powinno trwać nie dłużej niż 3 miesiące.

Wszystkie KPK dbają zarówno o zachowanie poufności informacji biznesowych i innych kwestii ważnych dla stron, jak i o przejrzystość procesu. Dlatego właśnie mimo upubliczniania na stronach KPK oświadczenia końcowego i informacji o prowadzeniu sprawy, wszystkie rozmowy stron i ze stronami pozostają poufne. KPK dba o to, by strony miały pełną informację o sprawie, jednocześnie jednak troszcząc się by przedwczesne nagłośnienie problemu nie uniemożliwiło osiągnięcia porozumienia.

Dlaczego warto skorzystać z tego mechanizmu?

Najważniejszą zaletą mediacji jest to, że losy sprawy od początku do końca są zależne od woli i działań stron. Najczęściej są one tańsze i szybsze niż postępowanie sądowe. Jeśli jednak strony dojdą do wniosku, że bardziej odpowiada im inny rodzaj rozstrzygnięcia, zawsze mają możliwość oddania sprawy do sądu. Ułatwieniem dla stron jest też niewątpliwie to, że KPK pokrywa koszty pracy mediatora.

Celem mediacji, oprócz poprawy sytuacji poszkodowanych i uniknięcia przez firmę utraty dobrego imienia i szacunku opinii publicznej, jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą uniknąć podobnych kryzysów w przyszłości.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Adresy internetowe wszystkich KPK OECD można znaleźć tu: http://mneguidelines.oecd.org/ncps.

W celu uzyskania dalszych informacji lub materiałów prosimy o kontakt z przedstawicielem Krajowego Punktu Kontaktowego OECD.

dr Arkadiusz Tarnowski
Telefon: +48 22 334 98 43
E-mail: atarnowski@paiz.gov.pl lub ncpoecd@paiz.gov.pl

 

Dodaj do:    
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paiz.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 9:00-17:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paiz.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
Portal PAIiIZ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij